Provozní řád pro volnočasové aktivity, besedy a kurzy HHH Karviná s.r.o.

Provozovatel: Happy Heart House Karviná s.r.o.
Sídlo: Karola Sliwky 662/3, 735 01 Karviná – Fryštát
IČ: 08900256
Odpovědné osoby: Mgr. Zuzana Kolebačová (tel: +420 737142256)
Email: karvina@stastnydomecek.cz

Souhlas s tímto provozním řádem je jednou z podmínek účasti v lekcích volnočasových aktivit a v
kurzech pořádaných Happy Heart House Karviná s.r.o.

Rodiče či doprovod dítěte jej stvrzují odesláním on-line formuláře.

Účastníci volnočasových aktivit a kurzů jsou povinni se seznámit se zněním provozního řádu a
řídit se jím. Zakoupením lekce či kurzu se klienti zavazují dodržovat provozní řád a plně
respektovat pokyny lektorů a personálu Happy Heart House Karviná s.r.o.

Do provozního řádu nelze zahrnout všechny možnosti a eventuality vzájemných vztahů. Není-li
situace zahrnuta v provozním řádu, věříme, že případné nesrovnalosti dokážeme vyřešit v souladu
s právem a slušností.

I. Organizace kurzů

I.I. Kurzy mají daný počet lekcí. Dny, kdy lekce neprobíhají z důvodu svátku či prázdnin nejsou v
ceně kurzu započítány. O těchto dnech, kdy neprobíhají lekce, provozovatel účastníky včas
informuje.
I.II. Na první lekci kurzu obdrží účastníci průkazku vystavenou na jméno dítěte, která je opravňuje
ke vstupu na lekci. Průkazku je třeba nosit na každou lekci.
I.III. Do centra, ve kterém probíhají lekce či kurzy, je nutno dostavit se s dostatečným předstihem,
který umožňuje aklimatizaci dítěte na nové prostředí a poklidnou přípravu na lekci. Pozdní
příchody velmi ruší probíhající lekci.
I.IV. Délka lekce je, dle vybraného kurzu, 45-60 minut. Délka lekce může být zkrácena úměrně
pozornosti a náladě dětí.
I.V. Před i po lekci je možno využít prostory určené provozovatelem.
I.VI. Do prostoru, který je určen pro výuku je zakázáno vnášet jídlo a pití. Všechny osobní věci lze
uložit v místech k tomu určených.

II. Bezpečnostní a hygienické zásady

II.I. Doprovod je plně odpovědný za dítě po celou dobu pobytu v centru, dítě nesmí být
ponecháno bez dozoru.
II.II. V kurzech je doprovod plně odpovědný za dítě i po dobu trvání lekce. Veškeré aktivity provádí
na vlastní riziko. V případě, že se doprovod na určitý cvik s dítětem necítí, neprovádí ho. Lektorka
ráda, dle časových možností při či po lekci, veškeré cviky individuálně předvede a vysvětlí.
II.III. V kurzech pro děti od 4 do 10 let přebírá lektorka odpovědnost za dítě pouze po dobu trvání
lekce. Rodič či doprovod dítě předává osobně lektorce před lekcí a po skončení lekce lektorka dítě
opět předá. Dále rodiče či doprovod se zavazují, že dítě nepřijde na lekci s bonbonem či
žvýkačkou. Dítě má na lekci sundané řetízky, hodinky, prstýnky apod. Rodiče upřesní na první
lekci osoby, kterým může lektorka dítě po lekci vydat.
II.IV. Lekce se mohou účastnit pouze zdravé děti a doprovod. Pokud by dítě či doprovod
vykazovali před lekcí zjevné známky onemocnění, je lektorka oprávněna zrušit dítěti lekci bez
náhrady. Totéž platí v případě, že rodič vykazuje zjevné známky požití alkoholu či jiných
omamných látek. Jakékoli odchylky ve zdravotním stavu dítěte je doprovod povinen lektorce
sdělit před začátkem kurzu či dané lekce.
II.V. Na toaletách jsou pro děti k dispozici nočníky či dětské WC v 1 NP. Nočníky je možno
používat pouze na toaletách či v šatnách, je zakázáno je z těchto prostor vynášet. Po použití je
doprovod dítěte povinen nočník opláchnout pod tekoucí vodou a vrátit na původní místo.
II.VI. K dispozici je i přebalovací pult (1.NP), při přebalování doporučujeme použít vlastní podložku
či plenu.
II.VII. Do prostor šaten či sálu je zakázáno nosit předměty ze skla a potraviny. Konzumace
potravin je možná pouze v určených prostorách.
II.VIII. V prostoru herničky v 1.NP je zakázáno konzumovat vlastní potraviny pokud se nejedná o
speciální stravu pro děti.
II.IX. V šatnách je nutno zanechat svrchní oblečení, obuv a větší tašky. Do prostor sálu vstupují
děti a doprovod ve vhodném oblečení a světlých /bílých/ ponožkách.

III. Platební a storno podmínky

III.I. Registrace do kurzů probíhá vyplněním on-line přihlášky. Aby byla registrace platná, musí být
na základě vystavené faktury provozovatelem kurzovné zaplaceno včas (datum splatnosti
uvedeno na faktuře) a v odpovídající výši. Dále také se správným přiřazeným variabilním
symbolem, v opačném případě nebude platba akceptována.
III.II. V případě odhlášení z kurzu před jeho zahájením je vráceno kurzovné v plné výši. Kurzovné je
vráceno bankovním převodem do 14 dnů od storna kurzu.
III.III. V případě odhlášení do 24 hodin po 2. lekci kurzu je vráceno kurzovné ponížené o částku za
již proběhlé lekce a o manipulační poplatek 150 Kč.
III.IV. V případě odhlášení kdykoliv později není možné kurzovné vrátit. Kurzovné se nevrací ani z
důvodu nemoci či dovolené. Výjimku tvoří náhlá dlouhodobá nemoc dítěte. Řádně omluvené lekce
je možné nahradit, viz Omluvy a náhrady lekcí.
III.V. V případě zrušení lekce či kurzu ze strany provozovatele, je vrácena poměrná část
kurzovného či nabídnuto převedení kurzovného do následujícího kurzu. Rodič si může zvolit
způsob kompenzace, který mu vyhovuje.

IV. Omluvy a náhrady lekcí

IV.I. Provozovatel nenese odpovědnost za zameškané lekce účastníka kurzu. Pro zkvalitnění
služeb nabízí provozovatel náhradový systém, který umožňuje lekce omluvit a poté nahradit. Při
nevyužití této nabídky z jakéhokoliv důvodu, nevzniká nárok na finanční kompenzaci
zameškaných lekcí.
IV.II. Náhradní lekci je možno poskytnout pouze v případě řádně omluvené zameškané lekce.
IV.III. Lekce musí být omluvena sms zprávou u lektora nejpozději den předem do 21 hodiny. Tato
možnost platí pouze pro všední dny.
IV.IV. Objednávání náhradních lekcí probíhá obdobným způsobem jako omlouvání lekcí.
Požadované náhradní lekce je možno se zúčastnit pouze po potvrzení volného místa ze strany
provozovatele.
IV.V. Je možno využít “náhradu předem”. Jde o absolvování lekce navíc ke standardní lekci, aniž
má účastník evidovánu omluvenou lekci. Pokud by během kurzu k zameškání lekce nedošlo,
účastník “náhradu předem” uhradí v hotovosti lektorce kurzu. Na tuto lekci je třeba se rovněž
objednat výše uvedeným způsobem.
IV.VI. Náhrady je možno využívat napříč všemi probíhajícími kurzy a lekcemi. Jako náhradní
skupinku je možno zvolit pouze tu, která odpovídá věku či pohybovým dovednostem dítěte.
IV.VII. Zameškané lekce je možno nahradit v průběhu kurzu, ve kterém byla lekce zameškána, a
také v průběhu kurzu následujícího. Tato možnost platí pouze v případě opětovného přihlášení do
kurzu. Pokud není dítě v následujícím kurzu zapsáno, nelze využít případné zbývající náhrady.

V. Ochrana osobních údajů

V.I. Rodiče tímto souhlasí s tím, aby v souladu se zákonem č.101/2000Sb., o ochraně osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů, organizace Happy Heart House Karviná s.r.o. zpracovávala
jimi poskytnuté osobní údaje své a jejich rodinných příslušníků, kterých jsou zákonnými zástupci,
a rovněž využívala fotografie z probíhajících kurzů zachycující podobu těchto osob, (dále jen
„údaje“), a to pro účely poskytování služeb v oblasti sportu a tělovýchovy. Tyto údaje poskytují
dobrovolně a berou na vědomí, že údaje budou uchovávány a využívány pouze pro potřeby
Organizace, a to po dobu nezbytně nutnou k plnění výše uvedeného účelu nebo do písemného
odvolání.

V Karviné dne 1. 9. 2020

Poznámka autorek: Víme, že předchozí text nebyl příliš čtivý, ale jsme Vám vděčné za to, že jste
došli až sem. V případě jakýchkoli nejasností, nesrovnalostí nás neváhejte oslovit. Tyto všechny
práva a povinnosti jsme sestavily tak, abychom pro Vás a Váše děti vytvořily bezpečné a čisté
prostředí, ve kterém se budete cítit jako doma